حمیدرضا سلطانی

حمیدرضا سلطانی

رییس اداره آموزش
82884678
h.soltani@modares.ac.ir
قاسم ملکی

قاسم ملکی

رییس اداره پژوهش
82884677
ghasemmaleki@modares.ac.ir
معصومه فلاحی

معصومه فلاحی

رییس امور اداری
82884675
m_fallahi@modares.ac.ir
مریم اصغری

کارشناس خدمات آموزشی

82883682
 حسین پلمه
حسین پلمه

مسئول دفتر

82884674
pelmeh@modares.ac.ir
ابوالقاسم حیدری ولنی
ابوالقاسم حیدری ولنی

امور مالی

82883627
heydari@modares.ac.ir
امیر روشن فكر
امیر روشن فكر

کارشناس رایانه

82883674
roshanfekr@modares.ac.ir
ناصر شفقت رودسری
ناصر شفقت رودسری

کارشناس خدمات آموزشی گروه‌های مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

82883656
n.shafeghat@modares.ac.ir
علیرضا صفائی
علیرضا صفائی

کارشناس خدمات آموزشی گروه های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی

82883684
safaee@modares.ac.ir
سیمین عسگر لواسانی
سیمین عسگر لواسانی

کارشناس خدمات پژوهشی

82883620
s.asgarlavasani@modares.ac.ir
محمدعلی نساج
محمدعلی نساج

کارشناس خدمات پژوهشی

82884672
m.nassaj@modares.ac.ir
مژگان نوروزی
مژگان نوروزی

کارشناس خدمات آموزشی گروه‌های مدیریت بازرگانی وعلم اطلاعات ودانش شناسی

82883673
mnorouzi@modares.ac.ir