عادل آذر
استاد گروه مدیریت صنعتی

عادل آذر

محمدعلی آقایی
دانشیار گروه حسابداری

محمدعلی آقایی

حسین اعتمادی
استاد گروه حسابداری

حسین اعتمادی

علیرضا حسن زاده
استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات

علیرضا حسن زاده

محمد حسن زاده
استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

محمد حسن زاده

سید یعقوب حسینی
دانشیار گروه مدیریت دولتی

سید یعقوب حسینی

حسن حیدری
استادیار گروه علوم اقتصادی

حسن حیدری

احمدعلی خائف الهی
دانشیار گروه مدیریت دولتی

احمدعلی خائف الهی

حمید خدادادحسینی
استاد گروه مدیریت بازرگانی

حمید خدادادحسینی

حسن دانائی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی

حسن دانائی فرد

محمود دهقان نیری
دانشیار گروه مدیریت صنعتی

محمود دهقان نیری

مهدی ذوالفقاری
استادیار گروه علوم اقتصادی

مهدی ذوالفقاری

علی رجب زاده قطرمی
استاد گروه مدیریت صنعتی

علی رجب زاده قطرمی

جواد رضازاده
دانشیار گروه حسابداری

جواد رضازاده

فاطمه زندیان
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فاطمه زندیان

سحر سپاسی
دانشیار گروه حسابداری

سحر سپاسی

بهرام سحابی
دانشیار گروه علوم اقتصادی

بهرام سحابی

ابوالقاسم سرآبادانی
استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات

ابوالقاسم سرآبادانی

علی شایان
استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات

علی شایان

عاطفه شریف
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

عاطفه شریف

حسین صادقی سقدل
دانشیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

حسین صادقی سقدل

شقایق صحرایی
استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات

شقایق صحرایی

عباس عصاری آرانی
دانشیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

عباس عصاری آرانی

سجاد فرجی دیزجی
دانشیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

سجاد فرجی دیزجی

سید سپهر قاضی نوری نائینی
استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات

سید سپهر قاضی نوری نائینی

سید حسین کاظمی
استادیار گروه مدیریت دولتی

سید حسین کاظمی

اسداله کردنائیج
استاد گروه مدیریت بازرگانی

اسداله کردنائیج

امیرمحمد کلابی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی

امیرمحمد کلابی

اصغر مشبکی اصفهانی
استاد گروه مدیریت بازرگانی

اصغر مشبکی اصفهانی

خدیجه مصطفائی دولت آباد
استادیار گروه مدیریت صنعتی

خدیجه مصطفائی دولت آباد

عباس مقبل باعرض
دانشیار گروه مدیریت صنعتی

عباس مقبل باعرض

فرشته منصوری موید
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی

فرشته منصوری موید

اعضای هیات علمی بازنشسته

پرویز احمدی
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی

پرویز احمدی

سید ابراهیم حسینی نسب
دانشیار گروه علوم اقتصادی

سید ابراهیم حسینی نسب

علی اصغر فانی
دانشیار گروه مدیریت دولتی

علی اصغر فانی

لطف الله فروزنده دهکردی
دانشیار گروه مدیریت دولتی

لطف الله فروزنده دهکردی

علی قنبری
استادیار گروه علوم اقتصادی

علی قنبری

علیرضا ناصری
استادیار گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

علیرضا ناصری

رضا نجارزاده
دانشیار گروه علوم اقتصادی

رضا نجارزاده

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم منصور اعتصامی
استادیار گروه علوم اقتصادی

مرحوم منصور اعتصامی