# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 علوم اقتصادی- اقتصاد نظری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
2 حسابداری حسابداری دکتری
3 مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دکتری
4 مدیریت دولتی مدیریت دولتی دکتری
5 سیاستگذاری علم و فناوری مدیریت فناوری اطلاعات دکتری
6 مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات دکتری
7 مدیریت سازمانهای دولتی ایران مدیریت دولتی دکتری
8 علوم اقتصادی علوم اقتصادی دکتری
9 اقتصاد انرژی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
10 حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد
11 مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
12 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
13 مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
14 مدیریت تکنولوژی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
15 مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
16 مدیریت اطلاعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناسی ارشد
17 اقتصاد نظری (شبانه) علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
18 اقتصاد انرژی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی کارشناسی ارشد
19 اقتصاد انرژی(روزانه) توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی کارشناسی ارشد
20 اقتصاد سلامت توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی دکتری
21 مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناسی ارشد
22 مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناسی ارشد
23 مدیریت راهبردی مدیریت بازرگانی دکتری
24 مدیریت رفتاری مدیریت دولتی دکتری
25 مديريت سياست‌گذاری بخش عمومی مدیریت دولتی دکتری
26 مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی دکتری
27 تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی دکتری
28 تولید و عملیات مدیریت صنعتی دکتری
29 مدیریت سیستم مدیریت صنعتی دکتری
30 مالی مدیریت صنعتی دکتری
31 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دکتری
32 مدیریت تکنولوژی مدیریت صنعتی دکتری
33 مدیریت اطلاعات و دانش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتری
34 بازیابی اطلاعات و دانش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتری
35 مدیریت دانش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتری