ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

تلفن


82884673

دورنگار


82884674

ایمیل


manag.econ@modares.ac.ir

وب سایت


Maneco.modares.ac.ir

راهنمای تلفن‌های داخلی دانشکده مدیریت و اقتصاد