تلفن

82884673

دورنگار

82884674

ایمیل

manag.econ@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

راهنمای تلفن‌های داخلی دانشکده مدیریت و اقتصاد