دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

گروه های آموزشی

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت فناوری اطلاعات

علوم اقتصادی

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

حسابداری

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری