متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای ابوالفضل علی دایی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: مطالعه تطبیقی قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

 
عنوان: مطالعه تطبیقی قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا
ارائه كننده: ابوالفضل علی دایی احمدی
رشته:  حقوق خصوصي  دانشكده: حقوق 
استاد راهنما: دكتر محمدباقر پارساپور
استاد مشاور: دكتر مرتضی شهبازی نیا
استاد داور داخلي: دكتر طیبه صاحب
استاد داور داخلي (دوم) : دكتر ابراهيم عزيزي
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر علي انصاري
استاد داور خارج از دانشگاه (دوم) : دكتر مهرزاد ابدالی
نماينده تحصيلات تكميلي : دكتر طیبه صاحب
تاريخ: 1398/08/12    ساعت: 15:00      مكان:  سالن عدالت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 آبان 1398 / تعداد نمایش : 52