فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: ارزیابی سمینار 1 و 2 دکتری 36
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما دکتری 69
فرم شماره 3: تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری 17
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی اول دکتری 18
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم دکتری 17
فرم شماره 6: مجوز دفاع دکتری 36
فرم شماره 1: تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد 200
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد 81
فرم شماره 3: درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 35
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم 94 به بعد کارشناسی ارشد 11
فرم شماره 6: مجوز دفاع کارشناسی ارشد 49
فرم شماره 1: تعیین رتبه دانش آموختگان مشترک 35
فرم شماره 2: تقاضا مشترک 21
فرم شماره 3: درخواست انصراف از تحصیل مشترک 17
فرم شماره 4: درخواست تجدید نظر نمره امتحانی مشترک 7
فرم شماره 5: فرم درخواست کمیسیمون موارد خاص مشترک 71
فرم شماره 6: درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 6
فرم شماره 7: طرح درس مشترک 20
فرم شماره 8: فرم پیشرفت سمینار مشترک 157
فرم شماره 9: فرم تسویه حساب مشترک 122
فرم شماره 10: فرمت نگارش سمینار مشترک 73
فرم شماره 11:فرم معرفی دستیاران آموزشی مشترک 19فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: مراحل دفاع از رساله دکتری 36
فرم شماره 2: فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری 63
فرم شماره 3: فرم دفاع از موضوع پیشنهادی رساله‌ دکتری 90
فرم شماره 4: درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری 5
‌‌‌‌فرم شماره 5: گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 1
‌‌‌‌فرم شماره 6: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری 21
‌‌‌‌فرم شماره 7: تعهد فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 15
‌‌‌‌فرم شماره 8: طرح تحقیق رساله دکتری 80
‌‌‌‌فرم شماره 9: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری 58
‌‌‌‌فرم شماره 10: صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 58
‌‌‌‌فرم شماره 11: صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری 45
‌‌‌‌فرم شماره 12: دریافت وام دانشجویان دکتری 5
فرم شماره 1: چکیده پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد 73
فرم شماره 2: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد 172
فرم شماره 3: انتخاب پایان‌نامه برتر‌‌ کارشناسی ارشد 26
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 63
فرم شماره 5: گزارش سه ماهه‌‌‌ کارشناسی ارشد 308
فرم شماره 6: تقاضای تعیین استاد راهنمای دوم پایان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد 23
فرم شماره 7: تقاضای تغییر عنوان‌‌ کارشناسی ارشد 58
فرم شماره 8: طرح تحقیق پایان‌نامه ‌ کارشناسی ارشد 296
‌‌‌‌فرم شماره 9: آمادگی دفاع کارشناسی ارشد 84
‌‌‌‌فرم شماره 10: گزارش شفاهی پایان‌نامه کارشناسی ارشد 52
فرم شماره 1: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌‌‌‌ مشترک 186
فرم شماره 2: دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی مشترک 145
فرم شماره 3: تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 165
فرم شماره 4: تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک 201
فرم شماره 5: درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک 35
فرم شماره 6: درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور برای دانشجویان‌‌‌ مشترک 12
فرم شماره 7: تقاضای تعیین استاد مشاور‌ مشترک 93
فرم شماره 8: درخواست شرکت در کارگاه‌های خارج از کشور‌ مشترک 8
فرم شماره 9: درخواست شرکت در کارگاه‌های داخل کشور‌‌ مشترک 3
‌‌‌‌فرم شماره 10: پرسش‌نامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 0
‌‌‌‌فرم شماره 11: معرفی‌نامه پژوهش کل‌ مشترک 8
‌‌‌‌فرم شماره 12: نحوه نگارش پایان‌نامه رساله‌ مشترک 204
‌‌‌‌فرم شماره 13: راهنمای هزینه کرد‌‌ مشترک 20
‌‌‌‌فرم شماره 14: صورت ریز هزینه‌های مصرفی‌‌‌ مشترک 30
‌‌‌‌فرم شماره 15: صورتجلسه‌‌‌ مشترک 12
‌‌‌‌فرم شماره 16: قرارداد‌‌ مشترک 5
‌‌‌‌فرم شماره 17: هزینه کرد‌‌ مشترک 26
‌‌‌‌فرم شماره 18: استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای‌‌‌‌‌ مشترک 9
فرم تاک دکتری 36
فرم پیش دفاع دکتری 53
فرم دفاع دکتری 49فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
‌‌‌‌فرم شماره 1: انتقال اموال مشترک 22
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 2: درخواست خرید مشترک 5
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 3: ماموریت اداری کمتر از یک روز مشترک 1
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 4: درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 4
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره :5 برگه مرخصی مشترک 12
فرم شماره 6: درخواست مجوز حضور در آزمایشگاه تا ساعت 24 مشترک 52
فرم شماره 7: مجوز حضور در آزمایشگاه مشترک 62