حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمد اقدسی
معاون علمی دانشکده


سیدحسام الدین ذگردی

مدیران گروه‌ها


مدیریت سیستم و بهره‌وری


بختیار استادی
مهندسی صنایع


سیدکمال چهارسوقی
مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌واجتماعی


علی حسین زاده کاشان
مهندسی فناوری اطلاعات


غلامعلی منتظر