En
 • دکتری (1365)

  مهندسی شیمی

  پلی تکنیک بخارست، رومانی

 • تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها
 • متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها
 • جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Enhanced nitrogen adsorption capacity on Ca2+ ion-exchanged hierarchical X zeolite

  Hadis Mousavi, Jafar Towfighi Darian, Babak Mokhtarani
  Journal PapersSeparation and Purification Technology , 2021 February 8, {Pages 118442 }

  Abstract

  The aim of this paper is to modify the X zeolite adsorbent to enhance nitrogen adsorption capacity. To this end, a novel procedure for modification of X zeolite, including both NH4+ treatment and Ca2+ ion-exchange, is introduced which results in a hierarchical mesopore-micropore structure with multilayer N2 adsorption behavior. The presented adsorbents, “hierarchical X zeolite” (HX) and “Ca2+ exchanged hierarchical X zeolite” (CaHX), are compared with the available microporous 13X zeolites, modified by Na+ (NaX), and mixed Ca2+ /Na+ cations (CaNaX). The properties of these adsorbents are characterized by N2 adsorption-desorption in 77K, XRD, and XRF analysis. The high-pressure N2 adsorption isotherms are measured at 283, 298, and 31

  Sorption of cesium and strontium ions by natural zeolite and management of produced secondary waste

  Tayebe Abdollahi, Jafar Towfighi, Hadi Rezaei-Vahidian
  Journal PapersEnvironmental Technology & Innovation , Volume 17 , 2020 February 1, {Pages 100592 }

  Abstract

  The aim of this work is sorptive removal of cesium and strontium ions from aqueous solution using natural zeolite and management of produced secondary waste. Characterization of the natural zeolite was performed by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), Brunauer–Emmett–Teller (BET), and field emission scanning electron microscopy (FE-SEM). The effective parameters on the sorption process such as initial solution pH, adsorbent dosage, and concentration of cesium and strontium ions were optimized by using experimental design method. Based on the results, removal efficiency for cesium ion was about 67.8% at the optimum condition of adsorbent dosage of 0.40 g, pH= 7.23 and Cs+ concentration of 10 mg L− 1, and for the strontium

  Investigation of mesopore volume of ZSM-Type zeolites by diffuse reflectance FTIR spectroscopy and multivariate calibration

  Mina Sadrara, Mohammadreza Khanmohammadi Khorrami, Jafar Towfighi Darian, Amir Bagheri Garmarudi, Fereydoon Yaripour, Peyman Noor
  Journal PapersInfrared Physics & Technology , 2020 January 31, {Pages 103222 }

  Abstract

  A method based on diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS) was employed to quantify the mesopore volume of the ZSM-48 zeolites. Partial least squares (PLS) and support vector machine (SVM) multivariate calibration methods were used to construct linear and non-linear regression models, respectively. N2 physisorption analysis using BET model was used as a reference method to determine the mesopore volume of zeolites. In mid-IR region, three different ranges, 3700–3800, 3200-3800 and 400-4000 cm-1 were investigated in order to selection the optimum spectral range for evaluation of the mesopore volume of the zeolites. The effect of orthogonal signal correction (OSC) as a preprocessing method on the quality of linea

  Titania-Supported Vanadium Oxide Synthesis by Atomic Layer Deposition and Its Application for Low-Temperature Oxidative Dehydrogenation of Propane

  Hossein Kazerooni, Jafar Towfighi Darian, Yadollah Mortazavi, Abbas Ali Khadadadi, Reza Asadi
  Journal PapersCatalysis Letters , 2020 March 24, {Pages 16-Jan }

  Abstract

  Vanadium oxide supported on TiO2(P25) catalysts were synthesized via atomic layer deposition (ALD) of vanadyl acetylacetonate (VO(acac)2). Comprehensive investigations were performed to evaluate the ALD temperature window and the saturation deposition period of VO(acac)2, which were found to be 140–210??C and 120?min, respectively. The synthesized catalysts were compared to their corresponding impregnation ones for the oxidative dehydrogenation of propane reaction (ODH-P). The ODH-P results indicated the superior performance of the ALD catalysts for the low temperature ODH-P (< 350??C) given its better dispersion of vanadium oxide(vanadia) in the ALD catalysts. Several characterization techniques including HR-TEM, FE-SEM, XRD, BET, XPS

  Separation of CO 2/N 2 mixture by vacuum pressure swing adsorption (VPSA) using zeolite 13X type and carbon molecular sieve adsorbents

  Mehdi Alibolandi, Seyed Mojtaba Sadrameli, Fatemeh Rezaee, Jafar Towfighi Darian
  Journal PapersHeat and Mass Transfer , Volume 56 , Issue 6, 2020 June , {Pages 1985-1994 }

  Abstract

  Separation of carbon dioxide in flue gases from the combustion equipment is one of the most serious concerns for industries and especially for the power plants which are the main producers of this pollutant gas. From the various separation methods, vacuum pressure swing adsorption (VPSA) process is attracted interest due to its lower energy consumption and high efficiency. A VPSA process was studied for the separation of a mixture of CO 2/N 2 (80% N 2 and 20% CO 2). Experiments were performed in an eight-step, four-bed setup using zeolite 13X and carbon molecular sieve (CMS) as adsorbents. Experimental measurements by the bench-scale system have been obtained in a pressure range of 2.7–4.7 bar, cycle times of 360–600 s, the product flow

  Synthesis of Zirconium Modified Hierarchical Sapo-34 Catalysts using Carbon Nanotube Template for Conversion of Methanol to Light Olefins

  Ali Zeinali Varzaneh, Jafar Towfighi, Mojtaba Saei Moghaddam
  Journal PapersPetroleum Chemistry , Volume 60 , Issue 2, 2020 February , {Pages 204-211 }

  Abstract

  Abstract Two types of zirconium-containing hierarchical SAPO-34 catalysts were successfully synthesized by isomorphous substitution and impregnation methods and applied for the conversion of methanol to light olefins. Carbon nanotube was employed as a mesopore template to create mesopores in the crystals of SAPO-34. Physical and chemical characterizations of the catalysts demonstrated that the modification of SAPO-34 with Zr by isomorphous substitution and impregnation methods gives rise to differences in acidity, porosity and crystal size. MTO results showed that the lifetime of the catalysts was in the order of ZrAPSO-34 > SAPO-34 > Zr/SAPO-34 while the selectivity to ethylene was in the order of Zr/SAPO-34 > ZrAPSO-34 > SAPO-34.

  Evaluation of Polymer Inclusion Membrane Efficiency in Selective Separation of Lithium Ion from Aqueous Solution

  Hamid Kazemzadeh, Javad Karimi-Sabet, Jafar Towfighi, Arash Adhami
  Journal PapersSeparation and Purification Technology , 2020 June 29, {Pages 117298 }

  Abstract

  In regards to the unique properties of lithium, lithium separation with high purity is crucial in various industries. Due to the close radii of alkali and alkaline earth metals, this is important to choose a technique with appropriate properties for ion separation in aqueous medium. Among the available methods for lithium enrichment, polymer inclusion membrane (PIM) system has features that meet the needs. In this study, a PIM containing green polyol as the base polymer, 12-Crown-4 (12C4) as the carrier and 1-butyl-3-methylimidazolium chloride (BMIMCl) ionic liquid was synthesized to separate lithium ion from an aqueous solution of Li+, Na+, K+, Ca2+, and Mg2+. Also, the zeolitic imidazolate framework type ZIF-8 was employed in the membrane

  MTO performance over seed-assisted SAPO-34 zeolites synthesized by reducing template consumption

  Sahar Akhgar, Jafar Towfighi, Marzieh Hamidzadeh
  Journal PapersJournal of Materials Research and Technology , Volume 9 , Issue 6, 2020 November 1, {Pages 12126-12136 }

  Abstract

  SAPO-34 samples were prepared via a seeding-induced method with a considerable reduction of template concentration. The resultant SAPO-34 zeolites were investigated by XRD, FESEM, EDS, N2 adsorption, and NH3-TPD analyses. The samples represent different catalytic activity in the MTO process due to their differences in the physic-chemical properties, including crystallite/particle sizes, surface area, acid strength and concentration. Pure SAPO-34 was obtained with a 60% reduction of organic template for the first time. However, due to the increase of particle sizes, it did not show the desired catalytic performance. An excellent catalytic performance was achieved for the seeding-induced catalyst prepared by a 40% reduction of template conten

  Non-catalytic oxidative desulfurization of gas condensate by ozone and process optimization using response surface methodology

  Mehdi Alibolandi, Jafar Towfighi Darian, Maryam Ghaedian, Sayed Javid Royaee, Amin Shafeghat
  Journal PapersKorean Journal of Chemical Engineering , 2020 October 22, {Pages 11-Jan }

  Abstract

  This study modelled and optimized the oxidative desulfurization of gas condensate with ozone, as a gaseous oxidant. Experiments in this study were non-catalytic, and sulfone extraction was done by acetone. Response surface methodology was applied for the experimental design, mathematical modeling, and optimization using Design-Expert? software. The influence of effective variables and their interaction on the response was also investigated. For the first time, non-catalytic ozonation of this feed was performed on the oxidative desulfurization process. The developed model properly fitted the experimental results. The accuracy of the model was confirmed, while this model predicted 95% desulfurization would result in the optimized conditions,

  Investigation of synthesis time and type of seed along with reduction of template consumption in the preparation of SAPO-34 catalyst and its performance in the MTO reaction

  Sahar Akhgar, Jafar Towfighi, Marzieh Hamidzadeh
  Journal PapersRSC Advances , Volume 10 , Issue 57, 2020 January , {Pages 34474-34485 }

  Abstract

  SAPO-34 catalysts were synthesized through the seeding approach under different seed conditions. The different seed synthesis times (6 h, 12 h, and 24 h) and three types of seeds were evaluated: the dried seed, the calcined seed, and the mother liquor from an unseeded synthesis, called the solution seed. Pure SAPO-34 was obtained using 12 h and 24 h solution seeds, in which a 40% reduction of template consumption was achieved simultaneously. All seeding induced samples represented higher catalytic performance in the MTO process than conventional SAPO-34 due to the smaller crystallite/particle sizes and larger external surface areas and mesopore volume. Furthermore, the changes in the acidity of samples affect their performance. The maximum

  A green and cost-effective surfactant-assisted synthesis of SAPO-34 using dual microporous templates with improved performance in MTO reaction

  Sahar Akhgar, Jafar Towfighi, Marzieh Hamidzadeh
  Journal PapersJournal of Sol-Gel Science and Technology , Volume 95 , 2020 August , {Pages 253-264 }

  Abstract

  The SAPO-34 catalysts were successfully synthesized with different amounts of a cheap and green nonionic surfactant (Triton X-100) as a mesoporogen additive and MOR/TEAOH as microporous mixed templates. The prepared samples were characterized and tested in the methanol to olefins (MTO) reaction under the industrial feed composition of 72 wt% methanol in water. The results revealed that the surfactant concentration affects the acidity, particle size, and textural properties which results in different catalytic performances. The sample prepared with the surfactant molar ratio of 0.02 exhibits a 12% improvement in the light olefins selectivity (90%) as well as the longer catalyst lifetime (more than 330 min) compared to the parent one (79

  Study of holdup and slip velocity in an L-shaped pulsed sieve-plate extraction column

  Elham Mohammadi, Jafar Towfighi, Jaber Safdari, Mohammad H Mallah
  Journal PapersInternational Journal of Industrial Chemistry , 2019 January , {Pages 15-Jan }

  Abstract

  High-end applications require a very tall vertical extraction column in some cases which deteriorates protection against radiation and cannot be employed for indoor applications. On the other hand, horizontal extraction columns offer higher efficiency and pretension, but lower maximum throughput. In order to address this issue, the L-shaped pulsed extraction column is a new type of extractors which were recently introduced for such applications with area constraints. The objective of this study is to evaluate the effects of operating parameters and physical properties on the variation of holdup and slip velocity in this type of extractors for three liquid systems including toluene–water, butyl acetate–water and n butanol–water without

  Synthesis of mesoporous beta catalysts in the presence of carbon nanostructures as hard templates in MTO process

  Saeed Soltanali, Jafar Towfighi Darian
  Journal PapersMicroporous and Mesoporous Materials , Volume 286 , 2019 September 15, {Pages 169-175 }

  Abstract

  Three Beta catalyst samples using carbon nanotubes (Beta/CNT), carbon nanofiber (Beta/CNF) and graphene oxide (Beta/GO) templates and one sample in the absence of nanostructured carbon templates have been successfully prepared to investigate the impact of carbon nanostructures as hard templates. Tetraethylammonium hydroxide has been applied as the template in each of the samples. XRD, FESEM, BET, FTIR and NH3-TPD analyses were used to study the effect of each of the hard templates on the physicochemical properties of the synthetic samples. In addition, the catalytic activity of the catalysts prepared was compared in the methanol to olefin conversion (MTO) reaction at atmospheric pressure, temperature of 400 ?C and WHSV of 8.0 h−1. Varia

  Optimization of desilication parameters in fabrication of mesoporous ZSM-48 zeolite employed as excellent catalyst in methanol to gasoline conversion

  Mina Sadrara, Mohammadreza Khanmohammadi Khorrami, Amir Bagheri Garmarudi, Jafar Towfighi Darian
  Journal PapersMaterials Chemistry and Physics , 2019 July 9, {Pages 121817 }

  Abstract

  Mesoporous ZSM-48 zeolite was prepared by alkaline desilication at optimized conditions using central composite design (CCD) under response surface methodology (RSM). Statistical models were designed to predict high BET surface area, high mesopore volume and specified mean pore diameter. The desilication temperature and NaOH solution concentration were varied in the ranges 0.1-0.3 M and 60-80 ?C respectively. It was found that the NaOH concentration was more effective factor than temperature for mesoporosity development in ZSM-48 zeolite. Variance analysis showed that CCD equations were significant for the desilication parameters (R2=0.98 for mesopore volume, R2=0.95 for BET surface area and R2=0.98 for mean pore diameter). The influence

  Synthesis of mesoporous SAPO-34 catalysts in the presence of MWCNT, CNF, and GO as hard templates in MTO process

  Saeed Soltanali, Jafar Towfighi Darian
  Journal PapersPowder Technology , 2019 July 3, {Pages }

  Abstract

  In order to study the effect of carbon nanostructures as hard templates, three silicoaluminophosphate samples using carbon nanotubes (SAPO-34/CNT), carbon nanofiber (SAPO-34/CNF) and graphene oxide (SAPO-34/GO) as well as one sample in the absence of nanocarbon structures were successfully synthesized. The effect of each of the hard templates on the physicochemical properties of the synthetic samples was studied using XRD, FESEM, BET, FTIR and NH3-TPD analyses. Furthermore, the catalytic activity of the synthetic catalysts was compared in the methanol to olefin conversion (MTO) at atmospheric pressure, temperature of 400 ?C and WHSV of 4.0 h−1. The results of the investigation of physical characteristics of the catalysts indicate that

  Desulfurization of Heavy Oil by Using Combination of Oxidation and Mild Thermolysis

  Reyhaneh FARAMARZI, Jafar Towfighi DARIAN, Maryam GHAEDIAN, Amin SHAFEGHAT, Mohammadali SAFAVI
  Journal PapersJournal of the Japan Petroleum Institute , Volume 62 , Issue 3, 2019 May 1, {Pages 136-140 }

  Abstract

  Heavy fuel oils usually have high sulfur content and most of the sulfur compounds have bulky thiophenic structures which resist desulfurization. Oxidation of these sulfur compounds to sulfones weakens the C–S bonds and sulfur can be removed as SO 2 by thermolysis. This study investigated oxidative desulfurization of heavy vacuum gas oil (2.81 wt% S). Oxidation was achieved with hydrogen peroxide and formic acid. Then, the oxidized feed underwent thermolysis at 355-410 C for 0.5-3 h to identify the maximum desulfurization with minimum feed conversion to light products. The effects of parameters such as time and temperature were studied. Temperature had significant effects in comparison to other parameters. Desulfurization of 65% with 6 wt%

  Effect of CNT, CNF, and GO carbon nanostructures as co-templates on ZSM-5 synthesis in MTO process

  Saeed Soltanali, Jafar Towfighi Darian
  Journal PapersMaterials Research Express , Volume 6 , Issue 7, 2019 April 10, {Pages 075020 }

  Abstract

  Three ZSM-5 catalyst samples synthesized using carbon nanotubes (ZSM-5/CNT), carbon nanofiber (ZSM-5/CNF) and graphene oxide (ZSM-5/GO) templates as well as one sample containing no template have been studied to study the effect of carbon nanostructured hard templates. The template in each sample was tetrapropylammonium hydroxide. The impact of each of the hard templates on the physicochemical properties of the synthetic samples was investigated via XRD, FESEM, BET, NH 3-TPD and FTIR analyses. Moreover, the catalytic activity of the catalysts synthesized was compared in the methanol to olefin conversion (MTO) reaction at atmospheric pressure, temperature of 450 C and WHSV of 8.0 h− 1. Considering the results of the investigation of the ph

  Sonochemical synthesis of HZSM-5 nanocatalyst with improved physiochemical properties

  Jafar Towfighi, Fereydoon Yaripour
  Journal PapersJournal of Applied Research of Chemical-Polymer Engineering , Volume 2 , Issue 4, 2019 March 15, {Pages 33-52 }

  Abstract

  In this study, sonochemical synthesis was used to prepare nanostructured HZSM-5 catalysts. The three most effective ultrasound related variables including ultrasound power, irradiation time, and sonication temperature were investigated. The combined effect of these variables on relative crystallinity and mean crystal size of HZSM-5 nanocatalysts was studied using a central composite design. Higher crystallinity and lower crystal size were obtained by increasing ultrasound power, irradiation time, and sonication temperature while there was an optimum range for mentioned variables. The maximum relative crystallinity and minimum mean crystal size were obtained as 55.51% and 62.37 nm, respectively, under the optimal conditions of ultrasound pow

  Synthesis of highly crystalline nanosized HZSM-5 catalyst employing combined hydrothermal and sonochemical method: Investigation of ultrasonic parameters on physico-chemical?…

  Fatemeh Gorzin, Jafar Towfighi Darian, Fereydoon Yaripour, Seyyed Mohammad Mousavi
  Journal PapersJournal of Solid State Chemistry , Volume 271 , 2019 March 1, {Pages 22-Aug }

  Abstract

  Nanostructured HZSM-5 catalysts were synthesized using sonochemical and hydrothermal techniques. The central composite experimental design method was applied to investigate the effects of three critical preparation variables including ultrasound power, irradiation time, and sonication temperature on the structure of the prepared catalysts. The catalysts were characterized by XRD and FE-SEM techniques. The catalytic performance of the selected catalysts was also evaluated in methanol conversion to propylene reaction. The results showed that higher crystallinity and lower particle size were obtained by increasing the above-mentioned factors. The maximum relative crystallinity and minimum mean particle size were obtained as 55.5% and 62.4 nm

  Hybrid MIL-101 (Cr)@ MIL-53 (Al) composite for carbon dioxide capture from biogas

  Armin Taheri, Ensieh Ganji Babakhani, Jafar Towfighi Darian, Saeed Pakseresht
  Journal PapersRSC Advances , Volume 9 , Issue 26, 2019 January , {Pages 15141-15150 }

  Abstract

  In this study, hybrids of nanoporous MIL-101(Cr) and MIL-53(Al) were synthesized using a hydrothermal method for various time periods, ranging from 8 to 40 h. The prepared materials were characterized by powder X-ray diffraction (PXRD) and elemental analysis, and their specific surface areas were measured by N2 sorption at 77 K using the Brunauer–Emmett–Teller (BET) method. To investigate the practical application of these materials, the pure carbon dioxide and methane adsorption capacities of the samples were determined using the volumetric method. The Langmuir model was used to fit the CO2 and CH4 isotherms. Extended Langmuir (EL) equations and the ideal adsorbed solution theory (IAST) models were used to obtain the CO2/CH4 selectivit

  دروس نیمسال جاری

  • كارشناسي ارشد
   طرح راكتور پيشرفته ( واحد)
   دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآيند

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   طراحي راكتورهاي صنعتي و ويژه ( واحد)
   دانشکده مهندسی شیمی، گروه فرآيند
  • فاطمه , اکتفا
  • 1397
   شاكي باهر, مجيد
   بررسي، بهبود و شبيه سازي اكسيداسيون جزئي براي توليد گاز سنتز در مشعل سراميكي متخلخل
  • 1397
   بهشتيان, الناز
  • 1397
   فخرايي, حسين
  • 1398
   مجيدي, مهسا
  • 1393
   ميرزائي, مريم
   سنتز گرافن و مطالعه تجربي و تئوري فرايند ايجاد نانوحفره در آن جهت ساخت غشاي گرافني به منظور جداسازي هليوم از گاز طبيعي
  • 1394
   كازروني, حسين
  • 1395
   موسوي, حديث
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است