جدیدترین اخبار
کارگاه ویرایش و درست نویسی دانشگاه تربیت مدرس
کارگاه ویرایش و درست نویسی
کارگاه ویرایش و درست نویسی توسط مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود. 7آبان1396
برگزاری یادروز بزرگداشت عطار
یادروز بزرگداشت عطار روز شنبه 26 فروردین 1396در سالن میرحسنی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از سوی معاونت فرهنگی با همکاری مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. 27فروردين1396