دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی از سال 1363 در پردیس دانشگاهی نور آغاز به فعالیت نمود.

bullet اتحادیه دانشگاه‌های دولتی کشورهای حاشیه دریای خزر