شرح وظایف


 
 • نظارت و رسيدگی به وضعيت روحی و روانی و بهداشتی دانشجويان، هيأت علمی و كاركنان دانشگاه و راهنمايی درزمينه‌های مختلف و ارائه نظرات مشورتی، تخصصی جهت حل مشكلات آنان.
 • تأمين خدمات بهداشتی و درمانی دانشجويان، هيأت علمی و كاركنان و نظارت بر امور بهداشت ودرمان دانشجويان.
 • انجام امور پزشكی و بهداشتی دانشجويان، كاركنان و اعضای هيأت علمی.
 • معالجه سرپايی مراجعه‌كنندگان و معرفی بيماران بدحال به مراكز درمانی.
 • تأمين رفاه دانشجويان از حيث خدمات پزشكی و بهداشتی.
 • تنظيم و نگهداری پرونده پزشكی مراجعين.
 • نظارت بر امور بهداشتی خوابگاه‌ها، رستوران‌ها وساير اماكن عمومی مستقر در دانشگاه.
 • نظارت بر امور بهداشتی آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌های گروه‌های آموزشی.
 • برگزاری دوره‌های آموزشي بهداشتی به كاركنان، دانشجويان و اعضای هيأت علمی.
 • انجام ساير اموری كه درحدود وظايف محول می‌شود.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و رییس دانشگاه.