آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
وام‎های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تسهیلات بیمه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین و مقررات انتخاب دانشجوی نمونه (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین و مقررات دریافت وام‌های تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان