تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان سه شنبه 1 الی یکشنبه 20 تیرماه 1400 دوشنبه 1 الی شنبه 20 آذرماه 1400
انتخاب واحد دکتری: 6 تا 10 شهریور / ارشد: 8 تا 10 شهریور 1400 دکتری: 25 تا 29 دی / ارشد: 27 تا 29 دی 1400
شروع کلاس‌ها 27 شهریور 1400 30 بهمن 1400
حذف و تعویض دروس 11 و 12 مهرماه 1400 15 و 16 اسفندماه 1400
پایان کلاس‌ها 16 دی ماه 1400 2 تیرماه 1401
ارزشیابی دروس 4 الی 16 دی ماه 1400 21 خردادماه الی 2 تیرماه 1401
امتحانات دروس مدرسی 18 الی 23 دی ماه 1400 4 الی 9 تیرماه 1401
امتحانات دروس تخصصی 25 دی ماه الی 7 بهمن ماه 1400 11 الی 25 تیرماه 1401
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 18 دی ماه الی 13 بهمن ماه1400 4 الی 31 تیرماه 1401
مهلت اعتراض دانشجویان 14 الی 18 بهمن ماه 1400 1 الی 5 مردادماه 1401
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 19 الی 23 بهمن ماه 1400 6 الی 10 مردادماه 1401