دوشنبه 13 اسفند 1397 766

دومین سخنرانی با موضوع "حیات طیبه و جنبه های تربیتی آن" برگزار می شود

مرکز مطالعات و اندیشه دینی دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی دومین نشست با عنوان "حیات طیبه و جنبه های تربیتی آن" را برگزار می کند.

دومین سخنرانی با موضوع

سخنران این جلسه دکتر علیرضا صادق زاده استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه است.
این مراسم روز دوشنبه 13 اسفند از ساعت 13 تا 15 در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود. به شرکت کنندگان در این جلسه گواهی حضور در کارگاه اعطا می شود.