چهارشنبه 8 اسفند 1397 819

تشکیل 9 قطب علمی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

شورای قطب های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درخواست تشکیل 9 قطب علمی دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.

تشکیل 9 قطب علمی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

شورای قطب های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه روز دوشنبه یکم بهمن ماه سال جاری موافقت خود را با تشکیل قطب های علمی مطالعات زبان فارسی، تحلیل داده های وابسته فضایی-زمانی، پروتئین و پروتئوم، متابولیت های دارویی گیاهی، فناوری های نوین در فرآوری آبزیان، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی محصولات گلخانه ای، بیوتکنولوژی صنعتی، سامانه های نوین احتراقی، مهندسی سیستم های سلامت دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد.