یکشنبه 5 اسفند 1397 1776

اعلام برنامه های معاونت دانشجویی برای رفع موانع مشارکت اعضای هیات علمی خانم در فعالیت

معاونت دانشجویی در راستای طرح تحول راهبردی دانشگاه ، بسته موفقیت راهکارهای رفع موانع مشارکت اعضای هیات علمی خانم در فعالیت های بدنی را تعریف کرده است.

اعلام برنامه های معاونت دانشجویی برای رفع موانع مشارکت اعضای هیات علمی خانم در فعالیت

در این راستا کارگاه های تاثیر فعالیت جسمانی در سلامت و تندرستی (ویژه بانوان) اول اسفند ماه و کارگاه تعذیه سالم و آموزش الگوهای صحیح وضعیت بدنی 14 اسفند ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
کارگاه عملی آشنایی با دستگاه های بدنسازی و حرکات ورزشی 10 اردیبهشت ماه 98 در سالن ورزشی بانوان(کوشش) و کارگاه تمرینات ورزشی ویژه مادر و کودک 29 خرداد ماه 98 از ساعت 13:30 تا 15 در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار خواهد شد.
ارسال بروشورها و پیام های ورزشی برای ایجاد انگیزش به صورت هفتگی، پایش مجدد سلامت وتندرستی برای داوطلبین اعضای هیات علمی دانشگاه در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی و معرفی سالن های ورزشی به همراه زمان بندی آن از طریق بروشورهای تبلیغاتی از دیگر برنامه های طرح تحول معاونت دانشجویی برای رفع موانع مشارکت اعضای هیات علمی خانم در فعالیت های بدنی می باشد.