شنبه 4 اسفند 1397 1246

فراخوان آژانس دانشگاه های فرانسه زبان (AUF) جهت انجام پروژه های دانشگاهی

آژانس دانشگاههای فرانسه زبان (AUF) اقدام به انعکاس دو فراخوان پروژه های همکاری علمی بین دانشگاهی سال 2019 و فعالیت در زمینه "میراث" در خاورمیانه کرده است.

فراخوان آژانس دانشگاه های فرانسه زبان (AUF) جهت انجام پروژه های دانشگاهی

به منظور توسعه همکاری بین موسسات آموزش عالی عضو آژانس دانشگاه های فرانسه زبان (AUF)، دفتر منطقه ی خاورمیانه آژانس دانشگاه های فرانسه زبان(AUF) فرصتی را برای مدرسان و دانش پژوهان در منطقه برای ارائه طرح های همکاری چند جانبه در زمینه ی تحقیق، توسعه و انتقال فناوری فراهم کرده است که عنوان این فراخوان، پروژه های همکاری علمی بین دانشگاهی سال 2019 می باشد.
هدف کلی این طرح؛ ساختارمند سازی پایدار همکاری علمی، دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی است.
تقویت علمی دانشگاه های عضو منطقه خاورمیانه، توسعه همکاری منطقه ای و بینا منطقه ای میان دانشگاه ها، حمایت از پژوهش گران جوان،کمک به تولید و نشر دانش در سطح منطقه خاور میانه، تشویق پژوهش گران زن در انجام تحقیق و یا انتقال فناوری از اهداف ویژه این طرح است.
مهلت نهایی این فراخوان تا تاریخ 10 /03/1398 (31/05/2019) می باشد.
فراخوان دوم در خصوص فعالیت در زمینه "میراث" در خاورمیانه است.
دفتر منطقه ی خاورمیانه آژانس دانشگاه های فرانسه زبان (AUF) از پروژه های دانشگاهی با ویژگی های قوی علمی (دوره های میدانی، کارگاه ها و غیره) در زمینه "میراث" پشتیبانی می کند
از جمله اهداف این فراخوان می توان به حمایت از پروژه های ارزش گذاری برای میراث، تخصصی کردن دوره های آموزشی در حوزه ی میراث،پشتیبانی از میراث دیجیتالی،توسعه همکاری چند جانبه بین دانشگاه ها (شمال / جنوب و جنوب / جنوب)، توسعه همکاری های دانشگاه ها شرکت ها و حمایت از کارآموزی میدانی اشاره کرد.
مهلت نهایی این فراخوان نیز تا تاریخ 05/01/1398 (25/03/2019) می باشد.
پروژه ها می بایست از طریق یکی از نهادهای عضو آژانس دانشگاه های فرانسه زبان (AUF) در منطقه خاورمیانه ارایه شوند و ترجیحا از طریق شبکه ای از نهادها یا موسسات کشورهای مختلف انجام گردد. همکاری های منطقه ای بین دانشگاه های عضو در خاورمیانه در اولویت هستند.
جنبه حرفه ای، جنبه نوآورانه، ارتباط و انسجام پروژه، مشارکت شرکا (دانشگاهیان و متخصصین) و نتایج مورد انتظار پروژه (ارزش گذاری / انتشار) معیارهای مهم برای انتخاب پروژه ها می باشد.