دوشنبه 10 دی 1397 624

مقاله دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقاله برتر همایش صنایع دریایی و دریانوردی برگزیده شد

مقاله علمی دانشجوی گروه فیزیک دریا دانشگاه به عنوان یکی از مقالات برتر بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی برگزیده شد.

مقاله دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقاله برتر همایش صنایع دریایی و  دریانوردی برگزیده شد

مقاله علمی سجاد اندی دانشجوی کارشناسی ارشد اقیانوس¬شناسی (فیزیک دریا) دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه که در قالب سخنرانی در بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش برگزار ارائه گردید به عنوان یکی از مقالات برتر همایش برگزیده شد.
در این مقاله که تحت عنوان شناسایی امواج درونی در اطراف جزیره حالول ارائه شد، با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و تصاویر راداری SAR به شناسایی امواج درونی شکل گرفته در اطراف جزیره حالول که در بخش میانیِ جنوب خلیج فارس واقع شده است، پرداخته شده است. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد سجاد اندی به راهنمایی دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری، عضو هیأت علمی گروه فیزیک دریا و با مشاوره دکتر حسین فرجامی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
گفتنی است بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 26 تا 28 آذرماه در کیش برگزار شد.