چهارشنبه 28 آذر 1397 565

استارت آپ ویکند اینترنت اشیا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود

استارت آپ ویکند اینترنت اشیا (IoT) با هدف تبدیل ایده به کسب و کار از ۲۸ تا 30 آذرماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.

این رویداد رقابتی سه روزه حول محورهای تولید هوشمند، بهداشت و درمان، شهر هوشمند، سیستم های انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، بیمه هوشمند و ... برگزار می شود.