شنبه 17 آذر 1397 1135

اهداف و برنامه های دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای تشریح شد

دکتر سامان حسینخانی از اعلام قریب الوقوع موج جدید فراخوان برنامه های میان رشته ای خبر داد و از دانشکده ی علوم و فناوری های بین رشته ای به عنوان دنبال کننده ی اصلی اهداف راهبردی دانشگاه در حوزه ی تعاملات میان رشته ای نام برد و گفت: تمام ارتباطات بین رشته ای در دانشگاه از طریق دانشکده ی علوم و فناوری های بین رشته ای و در قالب برنامه ها و گروه های آموزشی- پژوهشی جدید ایجاد و پیگیری می شود و در نهایت تمامی این برنامه ها به منظور تحقق یکی از اهداف اصلی دانشگاه در طرح تحول راهبردی (توسعه تعاملات شبکه ای و میان رشته ای) دنبال می شود.

اهداف و برنامه های دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای تشریح شد

رییس دانشکده ی علوم و فناوری های بین رشته ای در خصوص تغییر نام دانشکده گفت: شورای راهبردی رشته های بین رشته ای دانشگاه طی دو سال گذشته و با توجه به تغییر مأموریت و تغییر نام دانشکده از دانشکده ی فناوری های نوین به دانشکده ی علوم و فناوری های بین رشته ای، شکل گیری و همچنین پیگیری برنامه های راهبردی آموزشی-پژوهشی پیشرو در دانشگاه را به دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای محول کرد.
وی اضافه کرد: پس از این تغییر مأموریت، شورای راهبردی دانشکده به ریاست رییس دانشگاه و با حضور 5 نفر از صاحبنظران حوزه های مختلف تشکیل شد و این شورا رصد برنامه های بین رشته ای در دانشگاه را بر عهده گرفت و در این راستا برخی گروه های آموزشی در حوزه هایی که ماهیت بین رشته ای دارند تشکیل شد.
دکتر حسینخانی در اشاره به گروه های ایجاد شده و وظایف آن ها گفت: تا به حال دو برنامه ی بین رشته ای شامل انرژی های تجدید پذیر و سنسور و بیوسنسور مصوب شدند و احکام مدیران و اعضای هیأت علمی این دو گروه آموزشی- پژوهشی صادر گردید. بدون شک توان و ظرفیت دانشگاه و اساتید بیش از این نفرات است و ما از تمامی علاقمندان و متخصصان برای همکاری دعوت می کنیم اما این گروه ها و اعضای آن در واقع نقش ستاد را ایفا می کنند و وظیفه اصلی آنها هماهنگی کلیدی برنامه های دانشگاه در یک حوزه ی خاص است.
وی خاطر نشان کرد: هدف نهایی ما این است که بخش قابل توجهی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده علوم و فناورهای بین رشته ای هم باشند و تمامی ارتباطات بین رشته ای در قالب این برنامه و گروه ها ی دانشکده علوم و فناورهای بین رشته ای انجام شود.
رییس دانشکده علوم و فناورهای بین رشته ای اظهار داشت: در گروه های آموزشی- پژوهشی دانشکده، عضو هیأت علمی ثابت نداریم و در حال حاضر در دو گروه فعال دانشکده، اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف حضور دارند و دانشجویان نیز دانشجوی مستقیم این دانشکده نیستند؛ بدین صورت که دانشجویان در یک دانشکده ی مادر مشغول تحصیل هستند و ما یکسری دروس جبرانی و کار پژوهشی در قالب یک بین رشته ای با نظارت گروه برای آنان برنامه ریزی می کنیم و در نهایت این دانشجویان در رشته ی اصلی خودشان اما با یک تخصص بین رشته ای دانش آموخته می شوند و یک گواهی داخلی نیز از دانشگاه دریافت می کنند.
وی در تشریح اهداف برنامه و گروه های بین رشته ای گفت: این برنامه دو هدف اصلی را دنبال می کند. یکی از این اهداف، انجام برخی تحقیقات بین رشته ای در سطح مرزهای دانش است که نیازمند همکاری چند گروه می باشد و هدف دیگر حل معضلات کشور است که در این راستا باید با جذب اسپانسر و حامی مالی از خارج دانشگاه به حل مسائل و مشکلات جامعه پرداخته شود.
دکتر حسینخانی در خصوص خروجی این گروه های آموزشی- پژوهشی جدید تصریح کرد: خروجی گروه های آموزشی- پژوهشی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای باید تولید محصول، راه اندازی یک خط تولید و ایجاد زیرساخت برای یک فناوری جدید باشد.
وی به توسعه تعاملات میان رشته ای به عنوان یکی از 4 اولویت اصلی طرح تحول راهبردی دانشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی دانشگاه در برنامه راهبردی، تعاملات بین رشته ای است که تحقق این هدف از طریق دانشکده ی علوم و فناوری های بین رشته ای پیگیری و دنبال می شود.
دکتر حسینخانی از اعلام قریب الوقوع موج جدید فراخوان برنامه های میان رشته ای خبر داد و افزود: ما در دو حوزه ی انرژی های تجدید پذیر و سنسور و بیو سنسور فعال و در دو حوزه ی آب و مواد و ترکیبات زیست فعال نیز مشغول نهایی کردن برنامه ها هستیم و به زودی فراخوان دیگری برای ایجاد برنامه و گروه های میان رشته ای جدید اعلام می کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای بر اساس ضروریات اجرای میان رشته ای ها، از افرادی که در موضوع مورد نظر دارای تخصص کافی باشند دعوت می کند. اساتید در گروه های آموزشی-پژوهشی این دانشکده با تخصص های مکمل در کنار یکدیگر قرار می گیرند و اهداف برنامه را دنبال می کنند.