شنبه 19 آبان 1397 821

برنامه موج های اجرایی طرح تحول راهبردی ابلاغ شد

برنامه موج های اجرایی طرح تحول راهبردی دانشگاه به مدت یکسال برای برنامه ریزی جهت اجرای بسته های موفقیت ابلاغ شد.

برنامه موج های اجرایی طرح تحول راهبردی ابلاغ شد

بر اساس جلسات کمیته راهبری مورخ 28 خردادماه و 30 مهرماه سال جاری و جمع بندی نظرات مدیران واحدهای PMO معاونت ها، برنامه موج های اجرایی طرح تحول راهبردی به مدت یکسال برای برنامه ریزی جهت اجرای بسته های موفقیت ابلاغ شد.
بنا بر جدول زمان بندی شده، برنامه موج پاییزه شامل؛ تدوین بسته های موفقیت تا 31 شهریور، تصویب شناسنامه و بودجه تا 7 مهر، آغاز فرایند اجرایی از 8 مهر و پایان فرایند اجرا و تحویل فرم های اختتام تا 30 بهمن می باشد.
گفتنی است موج بهاره نیز از 20 اسفند سال قبل با تدوین بسته ها آغاز و در تاریخ 20 شهریورماه با پایان فرایند اجرا و تحویل فرم های اختتام، مطابق برنامه زمان بندی شده پایان یافت.