شنبه 19 آبان 1397 1025

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مدرس و پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری مدرس و پارک علم و فناوری خراسان به منظور توسعه همکاری های مشترک در زمینه های فناوری و پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و کمک به تجاری سازی محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم  و فناوری مدرس و پارک علم  و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری مدرس با هدف استفاده از تجارب و ظرفیت ها در جهت اجرایی شدن مأموریت های اساسی پارک به ویژه رشد و توسعه ی شرکت های فناور و دانش بنیان و تسهیل فرایند تبدیل علم به ثروت، استفاده مطلوب از توانایی متخصصین و شرکت های فناور و امکانات و تجهیزات موجود برای کمک به تجاری سازی محصولات، استفاده از توان تخصصی برای اجرایی شدن پروژه های تحقیقاتی و کاربردی، همکاری در تدوین و اجرای دوره های آموزشی و سمینارهای مشترک علمی و همچنین همکاری در ایجاد زیرساخت های لازم جهت استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور عضو، با پارک علم و فناوری خراسان تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
بر اساس تفاهم نامه ی مذکور دو طرف به تسهیل استفاده از فضاها و اماکن طرفین جهت بهره برداری و استقرار شرکت های عضو، سهولت دسترسی به امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی جهت استفاده شرکت ها در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری در تدوین دانش فنی نتایج حاصل از طرح های پژوهشی، ارزش گذری و انتقال فناوری، همکاری متخصصان و کارشناسان طرفین در تدوین و اجرای فرایندها و آیین نامه ها، مشارکت و همکاری در برگزاری سمینارهای علمی، کنفرانس ها و دوره های آموزشی تخصصی، برگزاری رویدادها ( فراخوان های پذیرش، استارت آپ ویکندها، همایش، اتاق سرمایه...)، همکاری و فراهم نمودن امکان بازدیدهای علمی و کاربردی از امکانات و ظرفیت های طرفین و همچنین ایجاد هم افزایی در استفاده از خدمات کارگزاری، مشارکت و سرمایه گذاری به منظور تجاری سازی فناوری ها و محصولات شرکت ها، متعهد شدند.
گفتنی است تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مدرس و پارک علم و فناوری خراسان در 5 ماده تنظیم و مدت اعتبار آن از زمان امضاء 3 سال تعيين گردیده است.