دوشنبه 30 مهر 1397 1497

انتخاب مقاله دانشجوی دانشگاه به عنوان مقاله شفاهی برتر در همایش ملی مرتع و مرتعداری

در هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری، مقاله دانشجوی دکتری رشته علوم مرتع دانشکده منابع طبیع و علوم دریایی نور به عنوان مقاله سخنرانی برتر این همایش انتخاب شد.

انتخاب مقاله دانشجوی دانشگاه به عنوان مقاله شفاهی برتر در همایش ملی مرتع و مرتعداری

در هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری مقاله خدیجه بهلکه دانشجوی دکتری رشته علوم مرتع تحت عنوان اثر آتش، سلامت بوته، بوته کنی و شدت های مختلف چرایی بر تغییرات روابط زیستی و بهبود خردزیستگاهی (مطالعه موردی پارک ملی گلستان) به عنوان مقاله سخنرانی برتر این همایش توسط کمیته داوران انتخاب شد.
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد وی تحت راهنمایی دکتر عابدی است که در تحقیق مشترکی در چارچوب طرح پژوهشی ICRP با همکاری دانشگاه بردو فرانسه انجام شده است.
در این تحقیق عوامل تخریب و نیز تغییر پوشش گیاهی مراتع کوهستانی و نیز درمنه زارهای پارک ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بوته کنی و خشک شدن بوته ها در سال های اخیر بر پوشش گیاهی و تنوع گونه ای ملی گلستان اثر تخریبی دارد. همچنین آتش سوزی اگرچه در کوتاه مدت باعث بهبود نسبی پوشش گیاهی متراکم رویشگاه های علفزار می شود اما با تغییر خصوصیات رطوبتی خاک در درازمدت باعث تخریب رویشگاه می شود. چرای شدید دام همچنین باعث کاهش تنوع زیستی در مراتع منطقه شده است ولی در چرای متوسط علاوه بر استفاده از علوفه مرتع، تنوع گونه ای نیز حفاظت شده است. نتایج این تحقیق می تواند در تحلیل تخریب سرزمین و نیز اثرات تغییرات اقلیمی در پوشش گیاهی به کار برده شود.