سه‌شنبه 24 مهر 1397 431

بررسی برنامه بین المللی سازی دانشگاه در PMO حوزه ریاست

در دومین جلسه PMO حوزه ریاست که 18 مهرماه برگزار شد، برنامه بین المللی سازی دانشگاه مطرح و بررسی شد.

بررسی برنامه بین المللی سازی دانشگاه در PMO حوزه ریاست

در این جلسه دکتر شجاع الساداتی مدیر واحد PMO حوزه ریاست ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون برنامه اجرایی بین المللی سازی دانشگاه به اهداف برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: مطابق برنامه های تعریف شده از طرف وزارت علوم، دانشگاه ها باید تا پایان برنامه ششم توسعه تعداد 77 هزار دانشجوی بین المللی جذب کنند. در این راستا دانشگاه تربیت مدرس تا سال 1404 باید دو هزار دانشجوی خارجی بپذیرد.
وی خاطر نشان کرد: رئیس دانشگاه نیز بر جذب دانشجوی بین المللی با کیفیت تأکید دارد و این موضوع اهمیت تدوین برنامه اجرایی جهت بین المللی سازی دانشگاه را بیشتر می کند.
در ادامه ی جلسه، دکتر ذگردی و دکتر نیک بخش در خصوص نحوه اجرایی شدن این طرح و دکتر آقاکوچک، دکتر سعیدی و دکتر مولی در خصوص آئین نامه ها و وظایف دیگر واحدها در این طرح، نقطه نظرات خود را ارائه دادند.
در پایان دومین جلسه PMO حوزه ریاست، حاضرین اتفاق نظر داشتند که لازم است برنامه اجرایی جهت بین المللی سازی دانشگاه به چندین بسته موفقیت تبدیل شود تا قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. بنابراین مقرر شد بسته های موفقیت تعریف و در جلسه آینده مورد بررسی قرار گیرد.