یکشنبه 11 شهریور 1397 1197

کارگاه آموزشی پرورش طیور ارگانیک در دانشکده کشاورزی برگزار می شود

کارگاه آموزشی پرورش طیور ارگانیک به همت انجمن ارگانیک ایران با مشارکت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس، 20 شهریور ماه برگزار می شود.

کارگاه آموزشی پرورش طیور ارگانیک در دانشکده کشاورزی برگزار می شود

آشنای با استاندارد پرورش طیور ارگانیک و الزامات آن، اصول و الزامات تغذیه در پرورش طیور ارگانیک، آشنایی با شرایط احداث آشیانه در پرورش طیور ارگانیک، آشنایی با شرایط فضای آزاد در پرورش طیور ارگانیک، اصول پیشگیری و مدیریت بیماری ها در سیستم ارگانیک و الزامات تولید تخم مرغ ارگانیک از مباحثی است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.
این کارگاه در دانشکده کشاورزی دانشگاه واقع در کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بعد از ایران خودرو، بلوار پژوهش برگزار می شود و به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه معتبر ارائه می گردد.