شنبه 10 شهریور 1397 3538

دانشگاه تربیت مدرس در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت

نتایج نظام رتبه بندی جهانی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و ۹ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۸۰۰دانشگاه برتر قرار گرفتند.

دانشگاه تربیت مدرس در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت

دانشگاه ملی تایوان از سال ۲۰۰۷ دانشگاه های جهان را بر اساس کمیت و کیفیت عملکرد آنها در مقالات علمی مورد رتبه بندی قرار می دهد و برترین ها را معرفی می کند. نتایج نظام رتبه‌بندی NTU در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس به همراه 8 دانشگاه دیگر از کشورمان در میان دانشگاه های برتر جهان قرار دارد.
در این نظام رتبه بندی، ارزیابی توسط ۸ شاخص در سه محور بهره وری پژوهش، تاثیر پژوهش و تعالی پژوهش انجام می شود و اطلاعات شاخص های این نظام از پایگاه ISI استخراج می گردد. همجنین این نظام علاوه بر رتبه بندی کلی، ۳۰۰دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه بندی می کند.
زمینه های ارزیابی شامل 6 زمینه ی کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی و موضوعات ارزیابی نیز شامل 14 موضوع علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.
بر اساس نتایج رتبه بندی جهانی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۸ ، از تعداد ۸۳۷ دانشگاهی که مورد بررسی قرار گرفته اند تعداد ۹ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه 601 تا 650 قرار دارد. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز، 5 دانشگاه دیگر ایرانی معرفی شده در این رتبه بندی جهانی هستند.
دانشگاه تربیت مدرس در زمینه های 6 گانه ارزیابی، دارای رتبه ۴۰۱-۴۵۰ در زمینه کشاورزی و رتبه 246 در زمینه مهندسی است. وضعیت دانشگاه تربیت مدرس در ارزیابی موضوعات 14 گانه نیز نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس دارای رتبه۱۸۵ در علوم کشاورزی، رتبه ۱۳۳ در مهندسی شیمی، رتبه ۳۰۱-۳۵۰ در شیمی، رتبه ۱۴۶ در مهندسی عمران، رتبه۳۰۱-۳۵۰ در مهندسی الکترونیک، رتبه ۳۵۱-۴۰۰ در علم مواد و رتبه ۱۴۲ در مهندسی مکانیک است.