یکشنبه 31 تیر 1397 1380

مناطق داغ انتشار گازهاي دي اکسيد کربن و متان در کشور و در فصول مختلف مشخص شد

پژوهشگران گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس با انجام طرح کاربردی "پايش توزيع مکاني و زماني گازهاي گلخانه‌ایCO2 و CH4 در ارتباط با پوشش اراضي با استفاده از داده‌هايGOSAT "مناطق داغ انتشار گازهاي دي اکسيد کربن و متان در سراسر کشور و در فصول مختلف را مشخص کردند.

مناطق داغ انتشار گازهاي دي اکسيد کربن و متان در کشور و در فصول مختلف مشخص شد

تغيير اقليم و به ويژه گرمايش جهانی به دليل افزايش ميزان گازهای گلخانه ای در اتمسفر، سبب جلب توجه به اين موضوع شده و نگراني های گسترده‌ای را در جوامع بين المللی به وجود آورده است. سوختن سوخت های فسيلی و تغيير کاربری اراضی از مهم ترين منابع افزايش غلظت دی اکسيدکربن اتمسفر و تالاب ها، کشاورزی و سوختهای فسيلی از مهمترين منابع انتشار متان در صد سال گذشته است.
روش های متفاوتی برای اندازه گيری گازهای گلخانه ای وجود دارد که می توان به استفاده از پايگاه های زمينی، برج های بلند، کشتی ها، هواپيماها، بالن و ماهواره اشاره کرد. ماهواره مشاهده کننده گازهای گلخانهای GOSAT که در زبان ژاپنی IBUKI به معنای نفس نام دارد در 23 ژانويه 2009 به فضا پرتاب شد. GOSA پروژه مشترک آژانس اکتشافات فضايی ژاپن (JAXA) ، وزارت محيط زيست (MOE) و انجمن ملی مطالعات محيط زيست (NIES) ژاپن است. هدف اوليه پروژهGOSAT بررسی منابع انتشار و جذب گازهای گلخانه ای در مقياس زير قاره ای است.
دکتر سامره فلاحتکار عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه؛ پژوهشی با عنوان پايش توزيع مکاني و زماني گازهاي گلخانه ايي CO2 و CH4 در ارتباط با پوشش اراضي با استفاده از داده هاي GOSAT را با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام داد. در این طرح کاربردی از داده هاي ماهوارهGOSAT با هدف تهيه نقشه توزيع مکاني و زماني گازهاي گلخانه اي دي اکسيد کربن و متان براي سال 2014 با استفاده از روش کريجينگ استفاده کردند. در نهايت نيز ارتباط توزيع مکاني و زماني گازهاي مذکور براي فصول مختلف با پوشش اراضي سراسر ايران به کمک محصولات ماهواره موديس مانند NDVI، LST و Land cover سنجيده شد. بر مبناي نتايج تحقيق، نقاط داغ انتشار گازهاي دي اکسيد کربن و متان در سراسر کشور و در فصول مختلف مشخص شد که مي‌توان از آن براي مديريت و برنامه ريزي پايدار کشور جهت کاهش تغييرات اقليمي استفاده کرد.
در ضرورت انجام این طرح کاربردی باید گفت مرور مطالعات نشان می دهد که با توجه به جايگاه استراتژيک ايران در منطقه خاورميانه و جهان از جنبه توليد نفت و گاز، دارا بودن اکوسيستم های طبيعی متنوع جنگل، مرتع و بيابان و به علت عدم دسترسی به داده های کافی غلظت گازهای گلخانه ای دی اکسيد کربن و متان در مقياس های ملی، مطالعه ايی در خصوص سنجش ارتباط بين انواع مختلف پوشش اراضي و پراکنش مکانی گازهای گلخانه ای در مقياس وسيع صورت نگرفته است.
همچنین با توجه به نگراني های گسترده در جوامع بين المللی در خصوص تغيير اقليم و گرمايش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و بر طبق گزارش های اعلام شده انستيتو منابع طبيعي جهانيWRI،2015 ، مبنی بر قرار گرفتن ايران در بين 10 کشور پيشرو در انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2015 و همچنين اجرای آئين نامه شورای محيط زيست، برنامه ششم توسعه مبنی بر طراحی و استقرار نظام اقتصاد کم کربن، ضرورت نياز به نقشه توزيع مکانی غلظت گازهای گلخانه ای دی اکسيد کربن و متان در ايران به منظور پی بردن به منابع احتمالی انتشار و جذب کربن، برنامه ريزی در سياست های کلان اقليمی و اقدامات محيط زيستی در ارزيابی تعادل چرخه کربن در اکوسيستم های خشکی احساس می شود.