شنبه 23 تیر 1397 1825

عضویت دانشجویان دانشگاه در شورای مرکزی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی

سه تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه به عنوان اعضای شورای مرکزی سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی و محیط‌ زیست انتخاب شدند.

عضویت دانشجویان دانشگاه در شورای مرکزی اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی

مهندس محمدتقی حیدری (اتحادیه خاکشناسی)، مهندس آرمین رحیمی (اتحادیه اقتصاد و ترویج کشاورزی) و مهندس علی رضائی (اتحادیه باغبانی) دانشجویان منتخب دانشگاه تربیت مدرس در اتحادیه‌های انجمن های علمی کشاورزی و محیط‌ زیست هستند.
مهندس رحیمی در خصوص اتحادیه انجمن های علمی اظهار داشت: به منظور استفاده از ظرفیت انجمن های علمی دانشجویی و گسترش همکاری گروهی و علمی در سطح ملی و بین المللی، اتحادی ه های علمی دانشجویی در حوزه های تخصصی تشکیل می شود. اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی، تشکیلاتی دانشجویی و غیرانتفاعی است که توسط دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هر گروه علمی تشکیل شده است.
وی در تشریح اهداف این اتحادیه مرکزی گفت: هدف از تشکیل اتحادیه مرکزی زمینه سازی جهت رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی، ایجاد بستر مناسب برای ارتباط، همکاری گسترده و مستمر میان انجمن های علمی دانشجویی، گسترش فرهنگ مشارکت، همکاری، رقابت و توسعه فعالیتهای علمی گروهی در بین دانشجویان و همچنین ایجاد ارتباط گسترده و موثر میان دانشجویان و تشکل های علمی دانشجویی با تشکلهای علمی تخصصی و موسسات پژوهشی، صنعتی، خدماتی و غیره است.
رحیمی افزود: اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کشاورزی کشور شامل اتحادیه مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی، اتحادیه باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی، اتحادیه مهندسی آب، اتحادیه علوم خاک، اتحادیه زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی و اتحادیه اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزی می باشد.
گفتنی است سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های کشاورزی و محیط زیست در روزهای 16 و 17تیرماه جاری در محل پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد.