دوشنبه 7 خرداد 1397 1770

عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان داور برگزیده انتشارات Elsevier انتخاب شد

دکتر احمد مانی ورنوسفادرانی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه به عنوان داور برگزیده انتشارات Elsevier انتخاب شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان داور برگزیده انتشارات Elsevier انتخاب شد

دکتر احمد مانی ورنوسفادرانی استادیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه به عنوان داور برگزیده برای دو مجله یJournal of Chromatography A و Applied Soft Computing با ضرایب تاثیر به ترتیب 3.981 و 3.541 انتخاب شد.