شنبه 8 اردیبهشت 1397 1137

سمینار بررسی میان کنش پروتئین ها و داروها

سمینار بررسی میان کنش پروتئین ها و داروها با سخنرانی استاد بین المللی حوزه علوم زیستی الکساندر دوملینگ و شبنم شعبانی در دانشگاه برگزار می شود.

سمینار بررسی میان کنش پروتئین ها و داروها

این سمینار ساعت 13:30 تا 15 روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه در اتاق سمینار دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.
مخاطبان این سمینار آموزشی؛ دانشجویان دانشکده های علوم پایه، علوم زیستی، علوم پزشکی و فنی و مهندسی می باشند.