یکشنبه 27 اسفند 1396 1437

ساخت و بررسی نانوسامانه ی انتقال دارو به سلول های سرطانی

محققان دانشکده علوم پایه دانشگاه طی پژوهشی برای رسانش هدفمند داروی دوکسوربیسین به سلول های سرطانی و نیزتوانایی ردیابی آن به ساخت نانوسامانه ی انتقال دارو اقدام کردند.

ساخت و بررسی نانوسامانه ی انتقال دارو به سلول های سرطانی

بر این اساس برای ساخت نانوسامانه ابتدا نانوذرات غیر سمی Fe3O4به روش هم رسوبی تهیه و سپس به منظور بهبودپایداری، سطح آن را به وسیله ی پلیمر هیدروفیل و زیست سازگار پلی اتیلن گلایکول عامل دار شده ، و در نهایت برای دادنخواص ویژه نوری و نیز افزایش ظرفیت بارگذاری دارو، گرافن کوانتوم دات بر سطح نانوذره عامل دار شده نشانده شده است. برای بررسی خواص سطحی ، اندازه و مورفولوژی نانوذره سنتزی و نانو سامانه ساخته شده بر روی آن آزمایشهایی از قبیلXRD ، DLS ، VSM و SEM گرفته شده است.
طیفهای XRD و VSM به ترتیب موفقیت آمیز بودن سنتز )ماهیت آن( و ابر پارامغناطیس بودن آن را تایید می کنند. لازم به ذکراست نتایج به دست آمده از آزمایش SEM نیز برای تاییدی Fe3O4بر موفق آمیز بودن سنتز Fe3O4 در ابعاد نانو هست.
برای اثبات عامل دار شدن نانوذرات توسط پلیمر و گرافن کوانتوم دات طیف VSM گرفته شده است که کاهش خاصیتمغناطیسی در مرحله ی بعد از عامل دارکردن نشان از موفیقیت آمیز بودن عامل دار کردن نانوذرات دارد. همچنین وجود پیک C=Cدر طیف FT-IR مربوط به نانوسامانه نشان از وجود گرافن کوانتوم دات در نانوسامانه نهایی است.
برای بررسی کارایی نانوسامانه ساخته شده، پس از بررسی نسبتهای مختلف از دارو و سامانه، نسبت 1 به 1 از دارو ونانوسامانه انتخاب وسپس آزمایش رهایش برای این نسبت بهینه در 7 pH= (شبیه سازی محیط خون( و 5 pH= (شبیه سازیمحیط داخل تومور) انجام شد. نتایج به دست آمده توسط آزمایش UV-Vis نشان می دهد میزان رهایش در محیط اسیدینسبت به محیط خنثی بهتر بوده و میزان رهایش تا 80% رسیده است. در نهایت برای ارزیابی سمیت نانو سامانه آزمایش MTTبر روی آن صورت گرفته است که نتایج از غیر سمی بودن نانو سامانه ساخته شده خبر می دهد.
گفتنی است این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد خدیجه نجفی در رشته شیمی(گرایش شیمی فیزیک ) با راهنمایی دکتر سهیلا جوادیان فرزانه عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه انجام شده است.