یکشنبه 13 اسفند 1396 1689

نشست گروه جامعه‌شناسی با عنوان "هویت در کشاکش" برگزار می‌شود

از سلسله سخنرانی های گروه جامعه شناسی نشست "هویت در کشاکش" برگزار می شود.

نشست گروه جامعه‌شناسی  با عنوان

از سلسله سخنرانی های گروه جامعه شناسی نشست "هویت در کشاکش" برگزار می شود.
از سلسله سخنرانی های گروه جامعه شناسی نشست "هویت در کشاکش" بررسی سیر مفهوم و تئوری های هویت در نظریه اجتماعی با سخنرانی دکتر داریوش بوستانی برگزار می شود.
این مراسم روز 2 شنبه 14 اسفند ماه از ساعت 15 تا 17 در اتاق 122 واقع در طبقه اول دانشکده علوم انسانی برگزار خواهد شد.