یکشنبه 6 اسفند 1396 1716

برگزاری پنجمین نشست از سلسله نشست های اخلاق، حقوق، اقتصاد و کارآفرینی

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری در نظر دارد در تاریخ 8 اسفند ماه سال 96 پنجمین نشست از سلسله نشست های اخلاق، حقوق، اقتصاد و کارآفرینی را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار کند.

برگزاری پنجمین نشست از سلسله نشست های اخلاق، حقوق، اقتصاد و کارآفرینی