دوشنبه 30 بهمن 1396 1167

رئیس پژوهشگاه نیرو از آزمایشگاه نانو اپتو الکترونیک دانشگاه بازدید کرد

دکتر قاضي زاده ريیس پژوهشگاه نيرو ضمن بازدید از آزمایشگاه نانو اپتو الکترونيک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه، بر ایجاد زمینه های تحقیقاتی مشترک در قالب تفاهم نامه همکاری بین آزمایشگاه مذکور و پژوهشگاه نیرو تأکید کرد.

رئیس پژوهشگاه نیرو از آزمایشگاه نانو اپتو الکترونیک دانشگاه بازدید کرد

در اين بازديد که هفدهم بهمن ماه با حضور دکتر قاضي زاده و همکاراني از دو گروه ميکروالکترونيک ومواد غيرفلزي انجام شد، ضمن معرفی برخی موضوعات تحقيقاتي و پروژه هاي انجام شده مانند آشکارسازها و سنسورها، افزاره هاي نوري و سلول هاي خورشيدي در آزمایشگاه مذکور، زمينه هاي مشترک همکاري آزمايشگاه نانو اپتو الکترونيک و پژوهشگاه نیرو تعيين شد.
گفتنی است با توجه به پيشرو بودن اين آزمايشگاه در زمينه سنسور و سلول هاي خورشيدي ( به ويژه سلول هاي خورشيديپروسکايتي) وظرفيت هاي ويژه آن، مقرر شد که تفاهم نامه و قرارداد همکاري درزمينه هاي تحقيقاتي مشترک به زودی تدوين گردد. آزمایشگاه نانو اپتو الکترونيک به مدیریت دکتر وحید احمدی اداره می شود.