سه‌شنبه 7 آذر 1396 2691

همایش مدیریت پرتفولیو پروژه‌ها

انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران همایش مدیریت پرتفولیو پروژه‌ها را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

همایش مدیریت پرتفولیو پروژه‌ها