شنبه 20 آبان 1396 1750

نشست شوراي راهبردي دانشگاه برگزار شد

نشست شوراي راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي شورا و اعضاي كميته راهبري، روز چهارشنبه هفدهم آبان ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

نشست شوراي راهبردي دانشگاه برگزار شد

نشست شوراي راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي شورا و اعضاي كميته راهبري، روز چهارشنبه هفدهم آبان ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.
دراين نشست دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در خصوص روند اجرايي طرح تحول راهبردي دانشگاه، اولويت ها و نحوه اقدام آن در موج اول و دوم توضيحاتي ارائه کرد.
در ادامه دكتر البدوي مسئول طرح تحول راهبردي دانشگاه به ارائه توضيحاتي درباره روش هاي اجراي طرح تحول و چگونگي تدوين روال ها و بسته هاي موفقيت در معاونت ها و ميزان موفقيت آن ها پرداخت.
سپس دكتر سعيد مينايي نايب رييس كميته راهبري طرح تحول راهبردي، اهم فعاليت هاي انجام شده در راستاي طرح تحول راهبردي را تشريح كرد.
درادامه مديران pmo معاونت هاي آموزشي،‌ پژوهشي،‌ پشتيباني و منابع انساني،‌ دانشجويي و فرهنگي به ارائه گزارشي از فعاليت هاي حوزه خود در موج اول و دوم طرح تحول راهبردي پرداختند.
دكتر نهاوندي مدير دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد نيز گزارشي از ارزيابي و پايش بسته هاي موفقيت طرح تحول راهبردي معاونت ها در موج اول و دوم ارائه نمود.
در پايان نشست، اعضاي شورا در خصوص نحوه اجراي طرح تحول راهبردي دانشگاه، بحث و تبادل نظر كردند.