دوشنبه 20 شهریور 1396 2710

نمايه شدن مجله jcpدانشكده كشاورزي در پايگاه اسكاپوس

در راستاي اجرای طرح تحول راهبردي دانشگاه، مجله journal of crop protection در پايگاه بين المللي اسكاپوس نمايه شد.

نمايه شدن مجله  jcpدانشكده كشاورزي در پايگاه اسكاپوس

در راستاي اجرای طرح تحول راهبردي دانشگاه، مجله Journal of Crop Protection در پايگاه بين المللي اسكاپوس نمايه شد.
مجله Journal of Crop Protection (jcp) از مجلات دانشكده كشاورزي در زمينه گیاه پزشکی (حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی ) گیاهی است كه به زبان انگليسي منتشر مي شود و در راستاي تحقق طرح تحول راهبردي دانشگاه توانست در پايگاه معتبر اسكاپوس نمايه شود. مدير مسئولي اين مجله را دكتر علي اصغر طالبي و سردبيري آن را دكتر سعيد محرمي پور بر عهده دارند.
اين مجله كه به صورت فصلنامه منتشر مي شود از حدود 6 سال قبل فعاليت خود را آغاز نموده است و شماره هاي منتشر شده آن در سامانه مديريت نشريات دانشگاه تربيت مدرس به آدرس http://journals.modares.ac.ir قابل مشاهده است.