یکشنبه 12 شهریور 1396 1734

ارزیابی و پایش بسته های موفقیت موج اول و دوم تا مهرماه

در نوزدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه که 12 تیرماه جاری با حضور دکتر احمدی رییس و اعضای کمیته برگزار شد، مقرر گردید ارزیابی و پایش بسته های موفقیت موج اول و دوم تا مهرماه انجام شود و تأثیر فعالیت های انجام شده بر الویت های چهارگانه طرح مورد سنجش قرار گیرد.

ارزیابی و پایش بسته های موفقیت موج اول و دوم تا مهرماه

در نوزدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه که 12 تیرماه جاری با حضور دکتر احمدی رییس و اعضای کمیته برگزار شد، مقرر گردید ارزیابی و پایش بسته های موفقیت موج اول و دوم تا مهرماه انجام شود و تأثیر فعالیت های انجام شده بر الویت های چهارگانه طرح مورد سنجش قرار گیرد.
در جلسه نوزدهم کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه ضمن ارائه گزارش هر یک از معاونت ها در خصوص فعالیت های انجام شده در موج دوم اجرای طرح، اعضای کمیته پس از بحث و تبادل نظر بر این مهم تأکید کردند که باید از تعریف اقدامات معمول و روزمره دانشگاه در قالب بسته های طرح تحول ممانعت شود. همچنین تلاش گردد از تمرکز بر حوزه های ساده تر پرهیز شود و با توجه به تجارب بدست آمده از اجرای فاز اول و دوم طرح، هر یک از معاونت ها به سمت تعریف بسته های نسبتا پیچیده و مهم متمایل شوند.
در ادامه این جلسه، نوآوری، وزن کافی، جامعیت، قابلیت اجرایی و تحولی بودن، به عنوان ویژگی های مورد توصیه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه برای تعریف بسته های موفقیت آتی، مطرح شد. همچنین مقرر گردید با گذشت دو نیمسال از آغاز اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه از این پس علاوه بر توجه به خروجی کوتاه مدت بسته های موفقیت، نتیجه و اثر دراز مدت طرح نیز مد نظر قرار گیرد.
در پایان نوزدهمین جلسه کمیته راهبری مقرر شد ارزیابی و پایش بسته های موج اول و دوم تا مهرماه انجام شود و تأثیر فعالیت های انجام شده بر الویت های چهارگانه طرح مورد سنجش قرار گیرد. بر این اساس ارزیابی و پایش بسته های موفقیت هر سال در پایان یک فاز زمانی یکساله صورت خواهد گرفت.