دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 2002

مهمترين روال دانشگاه در اين حوزه هدايت منابع در قلمروهاي تحقيقاتي نوظهور و پيشرو است

مدير pmo معاونت پژوهشي و فناوري تاكيد كرد: مهمترين روال دانشگاه در اين حوزه، تمركز و هدايت منابع در قلمروهاي تحقيقاتي نوظهور و پيشرو است.

مهمترين روال دانشگاه در اين حوزه هدايت منابع در قلمروهاي تحقيقاتي نوظهور و پيشرو است

مدير pmo معاونت پژوهشي و فناوري تاكيد كرد: مهمترين روال دانشگاه در اين حوزه، تمركز و هدايت منابع در قلمروهاي تحقيقاتي نوظهور و پيشرو است.
دكتر علي جعفريان دهكردي مدير pmo معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه با اشاره به فعاليت هاي اين حوزه در نيمسال اول برنامه طرح تحول راهبردي دانشگاه اظهار داشت: در نيمسالي كه گذشت از مجموعه 16 روالي كه قرار است معاونت پژوهشي آن را بر عهده بگيرد؛ 7 روال در قالب 10 پروژه يا بسته موفقيت در بين مديريت هاي مختلف حوزه معاونت پژوهشي تعريف شد و بر مبناي روش هايي كه در سطح دانشگاه طراحي شد، برنامه ريزي اتفاق افتاد و فرآيند ها را آغاز كرديم.
وي با اشاره به دستاوردهاي پروژه در نيمسال اول خاطر نشان كرد: دو بسته موفقيت در دفتر نشر دانشگاه شامل راه اندازي سامانه چاپ كتاب و سامانه فروش اينترنتي كتاب تعريف شد كه با موفقيت به اتمام رسيد. همچنين در راستاي تسهيل فرآيند هاي پژوهشي دانشگاه، يك بسته با عنوان تسهيل فرآيند و واگذاري برخي فعاليت ها به دانشكده ها در راستاي افزايش اختيار دانشكده ها تعريف شد كه براي 5 دانشكده به صورت پايلوت انجام شد كه موفقيت خوبي به دست آورد. بسته ديگر، ساماندهي آزمايشگاهها در قالب بسته تكميل فرايند ورود اطلاعات ازمايشگاهاي مختلف دانشگاه به سامانه خاتم ( شبكه آزمايشگاههاي مجازي) بود كه براي 21 آزمايشگاه منتخب عملياتي شد.
وي ادامه داد: در كتابخانه مركزي نيز بسته ايجاد محيط يكپارچه دسترسي و جستجو در پايگاههاي اطلاعات علمي تعريف شد كه در اين راستا با شركت هدف، قراردادي منعقد شد كه اميدواريم فاز اول بهره برداري از آن در نيمسال دوم اتفاق بيفتد. در مركز رايانه نيز 3 بسته موفقيت تعريف شد كه شامل حضور دانشگاه در شبكه هاي اجتماعي، معرفي اساتيد شاخص در پورتال دانشگاه ، استقرار و پياده سازي سيستم حسابداري تعهدي، مي باشد.
در دفتر پژوهش هاي كاربردي، 2 پروژه تعريف شد كه موفقيت قابل قبولي را به دست آورد كه شامل بسته شناسايي توانمندي هاي پژوهشي مجموعه دانشكده هاي فني بود كه در قالب 44 كميته، توانمندي آنها شناسايي و تحت عنوان كميته هاي فناوري ما ر ابه هدف مورد نظر مي رساند و در نيمسال دوم دنبال خواهد شد. پروژه ديگر بسترسازي براي پياده سازي سيستم مديريت پروژه است كه تاكنون پيشرفت قابل قبولي داشته است.

وي با اشاره به برنامه هاي نيمسال دوم طرح تحول راهبردي در معاونت پژوهشي گفت: در نيمسال دوم 14 روال را در قالب 28 بسته موفقيت فعال خواهيم كرد كه برخي از آنها در ادامه بسته هاي نيمسال اول مي باشد.
وي تاكيد كرد: مهمترين روال دانشگاه در حوزه پژهش و فناوري،‌ تمركز و هدايت منابع در قلمروهاي تحقيقاتي نوظهور و پيشرو است كه بخش قابل توجهي از بودجه طرح تحول در راستاي تحقق اين روال مي باشد كه در قالب بسته موفقيت
" انتخاب و معرفي 10 هسته پژوهشي و آغاز طرح ارتقاي طراز دانشگاه " تعريف مي شود. در حال حاضر زمينه هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي جمع آوري شده است و در حال دريافت برنامه هاي تحقيقاتي آنان هستيم كه برنامه ريزي وساماندهي آن در نيمسال دوم به صورت رسمي ادامه خواهد يافت و در گام اول بيش از 60 درصد از اعضاي هيات علمي زمينه هاي تحقيقاتي خود را اعلام كردند.
وي تصريح كرد: در نيمسال اول ما هم راستا و هم فكر شديم و توانستيم اولويت هاي ديگران را در راستاي اولويت خود ببينيم و همه تلاش كنيم به صورت همگام تا تمام پروژه هاي پژوهشي و فناوري را به نتيجه نهايي برسانيم. اگر اين امر در سطح دانشگاه تعميم پيدا كند و ارتباط بين حوزه هاي مختلف بيشتر شود و همفكري به صورت جامع در سطح دانشگاه و بخش هاي مختلف اتفاق بيفتد، مي تواند حركت به سوي پيشرفت و تحول را شتاب بدهد.
وي افزود: روش و متدولوژي اجراي برنامه طرح كه از سوي طراحان طرح به ويژه دكتر البدوي ارائه شد، مفيد و موثر بود و روشي كارا است و ما نيز در معاونت پژوهشي ساختاري را طراحي كرديم تا مديران و كارشناسان بتوانند با پروژه ها درگير شوند و فعاليت ها را پيش ببرند و پيش بيني ما اين است اگر اين متد به خوبي مديريت شود مي تواند ما را به نتيجه مطلوب برساند.