یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 5450

کارگاه آموزشی " ارزیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی: تنوع و تکثربخشی به روش ها"

فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی " ارزیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی: تنوع و تکثربخشی به روش ها" (ویژه اعضای هیآت علمی)

کارگاه آموزشی

 

منبع خبر:  مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری