چهارشنبه 29 دی 1395 2940

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک

سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک به همت دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می شود.

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک

سخنرانی علمی با موضوع کاربرد اتوماسیون صنعتی در مکاترونیک به همت دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می شود.
این حلسه با معرفی اجمالی تجهیزات اتوماسیون صنعتی و معرفی سیستم های کنترل دور موتور و ... با سخنرانی مهندس ملک زاده ساعت 15 تا 16 روز سوم بهمن ماه در محل برگزاری جلسات دانشکده فنی و مهندسی (منفی 1) برگزار می گردد.