دوشنبه 27 دی 1395 4235

طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم

طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان اجرا مي شود.

طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم

طرح همكاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان اجرا مي شود.
اين طرح به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده هاي فناورانه به كشور و همچنين ايجاد ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ايراني غير مقيم با همتايان داخلي و مراكز علمي و فناوري منتخب از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان ارائه شده و هدف اصلي آن ايجاد ساز و كاري جهت بهره مندي از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و متخصصان غير مقيم با تاكيد بر مدل چرخش مغزها مي باشد.
ايجاد پل ارتباطي ميان متخصصان و دانشمندان ايراني غير مقيم با مراكز علمي و فناوري منتخب داخلي ، آشنايي با ظرفيت پايگاههاي تخصصي همكار در حوزه هاي مختلف علمي و فناوري، تعريف نحوه همكاري با مراكز علمي و فناوري داخلي پيش از ورود متخصصان و دانشمندان ايراني غير مقيم به كشور، فراهم نمودن شرايط انتقال مهارت ها، روش ها و قابليت هاي خدماتي نوين توسط متخصصان ايراني غير مقيم به داخل كشور از جمله اهداف اين طرح مي باشد.
مخاطبان اين طرح دانش آموختگان دوره دكترا از يكي از 400 دانشگاه برتر دنيا، اساتيد يكي از 400 دانشگاه برتر دنيا، متخصصان و كارآفرينان فعال در يكي از موسسات شاخص علمي و فناوري يا شركت هاي دانش بنيان خارجي مي باشند.
پر كردن فرم ثبت نام در سامانه international.bmn.ir ، بررسي اوليه رزومه متقاضي و معرفي وي به پايگاه تخصصي همكار و برقراري ارتباط، بررسي و ارزيابي جهت پذيرش متقاضي توسط پايگاه تخصصي همكار از مراحل اجراي اين طرح مي باشد.
دوره پسا دكتري، دوره فرصت مطالعاتي، همكاري به عنوان استاد مدعو و معين، فعاليت هاي فناورانه(شركت هاي دانش بنيان) ، برگزاري سخنراني و كارگاههاي تخصصي ، اشتغال در شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي زايشي از دانشگاهها و انجام خدمت سربازي در قالب يك پروژه تحقيقاتي از جمله تسهيلات اين طرح مي باشد.
ویژگیهای کامل این طرح در پورتال بنیاد ملی نخبگان به نشانی http://bmn.ir منتشر شده است.