دوشنبه 6 دی 1395 2840

كارگاه تخصصي" آشنايي با مهارت هاي شغلي در حوزه انرژي" برگزار مي شود

براي اولين بار در كشور "كارگاه تخصصي آشنايي با مهارت هاي شغلي در حوزه انرژي " با نگاه كارافريني ويژه دانشجويان دانشكده مهندسي مكانيك انرژي به همت مركز كارافريني دانشگاه و شبكه كارافريني كشور برگزار مي شود.

كارگاه تخصصي

براي اولين بار در كشور "كارگاه تخصصي آشنايي با مهارت هاي شغلي در حوزه انرژي " با نگاه كارافريني ويژه دانشجويان دانشكده مهندسي مكانيك انرژي به همت مركز كارافريني دانشگاه و شبكه كارافريني كشور برگزار مي شود.
جلسه اول اين كارگاه با عنوان برنامه ريزي پيشرفت فردي(PDP) هفتم دي ماه برگزار مي شود. دومين جلسه اين كارگاه با عنوان آشنايي با ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي كارافرينان هشتم دي ماه، جلسه سوم نيز با عنوان آموزش مهارت هاي تخصصي – كاربردي در حوزه انرژي روز 3 شنبه چهاردهم دي ماه و جلسه چهارم با عنوان آموزش مهارت هاي تخصصي- كاربردي در حوزه انرژي روز 4 شنبه پانزدهم دي ماه از ساعت 8-12 برگزار مي شود.
علاقه مندان جهت ثبت نام در اين كارگاه مي توانند به مركز كارافريني دانشگاه واقع در طبقه همكف دانشكده علوم انساني مراجعه نمايند. به شركت كنندگان دراين كارگاه نيز گواهينامه اعطا مي گردد.