شنبه 4 دی 1395 2228

سخنراني تخصصي" سنتز نانو ذرات و بررسي خواص اپتوالكترونيك آنها" برگزار مي شود

سخنرانی و کارگاه تخصصی "سنتز نانو ذرات پلاسموني و بررسي خواص اپتوالكترونيك آنها" با حضور دكتر طهورا تاجریان، از متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه برگزار مي شود.

سخنراني تخصصي

سخنرانی و کارگاه تخصصی "سنتز نانو ذرات پلاسموني و بررسي خواص اپتوالكترونيك آنها" با حضور دكتر طهورا تاجریان، از متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه برگزار مي شود.
اين سخنراني به همت معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه با حمایت امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان ازدانشگاه آیندهون هلند و با همکاری دکتر رامین کریم زاده شنبه چهارم دیماه از ساعت 12-10 در سالن شورای دانشکده فنی و مهندسی برگزار مي شود.