دوشنبه 31 تیر 1398 870

مجوز اصولی پارک علم و فناوری دانشگاه تمدید شد

مجوز اصولی پارک علم و فناوری دانشگاه با تأیید مرجع ذی ربط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دو سال تمدید شد.

با توجه به روند فزاینده ی فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه در سال های اخیر و با استناد به بررسی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، مجوز اصولی پارک با تأیید مرجع ذیربط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دو سال تمدید شد.