یکشنبه 16 تیر 1398 566

شناسایی نوآوری های مردمی در سطح کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اقدام به شناسایی نوآوری های مردمی می نماید.

شناسایی نوآوری های مردمی در سطح کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور تدوین سیاست های مربوط به حمایت ار نوآوری های مردمی و استفاده از تفکرات غنی افرادی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به طبقات آسیب پذیر و یا در حاشیه جامعه تعلق دارند، با کمک سازمان ها و ارگان هایی که در تعامل نزدیک با مردم هستند، اقدام به شناسایی نوآوری های مردمی در سطح کشور می نماید.
بر اساس اعلام این مرکز، افراد در حاشیه و آسیب پذیر از نظر مکان زندگی، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، دسترسی به دانش و منابع که نوآوری با ویژگی هایی شامل؛ خلق نوآوری در خارج محیط آزمایشگاهی، خلق نوآوری بدون کمک مالی، فنی و حمایت دولتی، خلق نوآوری با استفاده از منابع محلی، خلق نوآوری در جهت ارائه راه حل ساده و ارزان برای یک مشکل، نوآوری در هر زمینه و نوآوری بدون در نظر گرفتن تجاری سازی، تولید انبوه و ورود به بازار ( نوآوری می تواند یک بار و برای رفع مشکل فرد نوآور خلق شده باشد) داشته باشند می توانند تا پایان تیرماه 98 مشخصات فردی، محل زندگی و مختصری از نوآوری خود را مانند نام طرح و کاربرد آن را به نشانی اینترنتی innovation2019.nrisp@gmail.com ارسال کنند.
گفتنی است چنانچه امکان ارسال ویدیو برای افراد مقدور است، می توانند ویدیویی از نوآوری خود حداکثر به مدت 5 دقیقه تهیه و به نشانی اینترنتی مذکور ارسال نمایند.