سه‌شنبه 4 تیر 1398 580

کتاب "مبانی نظری تغییر اساسی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور" به عربی ترجمه و منتشر شد

کتاب "مبانی نظری تغییر اساسی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور" (مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش) به همت دکتر خلیل پروینی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به زبان عربی ترجمه و توسط انتشارات مدرسه چاپ و منتشر شد.

کتاب

کتاب مبانی نظری تغییر اساسی در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور" (مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش) که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش تالیف شده است با هدف آشنایی کشورهای اسلامی و عربی با مبانی فکری و فلسفی نظام آموزش رسمی جمهوری اسلامی ایران و بهره مند شدن از آن در تعاملات فرهنگی و آموزشی با جهان اسلام، توسط دکتر خلیل پروینی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده علوم انسانی از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه شد.
این کتاب که در قالب یک طرح ملی توسط متخصصان حوزه فلسفه تعلیم و تربیت و به منظور تبیین دقیق و علمی مبانی فکری و فلسفی تعلیم و تربیت در نظام آموزش رسمی کشور و با هدف ایجاد تغییرات اساسی در آن تالیف شده است، به پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به زبان های انگلیسی و عربی ترجمه شد.
مبانی اساسی تربیت شامل: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی دین شناختی و مبانی اساسی تربیت رسمی و عمومی شامل: مبانی حقوقی، مبانی روان شناختی، مبانی جامعه شناختی، واقعیت انسان و موقعیت او در هستی، چگونگی وصول او به جایگاه شایسته خود در هستی و همچنین
رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی که شامل انواع الگوهای نظری می باشد، ازجمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.
گفتنی است ترجمه این کتاب به زبان عربی در اواخر اسفند نود و هفت در انتشارات مدرسه زیر نظر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در ۲۷۸ صفحه چاپ و اردیبهشت سالجاری منتشر شد.