شنبه 11 خرداد 1398 2213

حضور چهارعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در فهرست سرآمدان علمی کشور

از سوی"فدراسیون سرآمدان علمی کشور" چهار عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم پایه در فهرست سرآمدان علمی ایران در سال 98 قرار گرفتند.

حضور چهارعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در فهرست سرآمدان علمی کشور

بر اساس اعلام فدراسیون سرآمدان علمی کشور" دکتر علی مرسلی استاد گروه شیمی معدنی، دکتر یداله یمینی استاد گروه شیمی تجزیه، دکتر علیرضا محجوب استاد گروه شیمی تجزیه و دکتر نادر علیزاده استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دانشگاه در گروه الف فهرست سرآمدان علمی ایران در سال 1398 قرار گرفتد.
فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر و با حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای سال 1394 راه‌اندازی شده است. این فدراسیون، سرآمدان علمی را سالانه از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آنها را در 2 گروه الف و ب و با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط هر فرد حمایت می‌کند.
حمایت‌های سرآمدان علمی به صورت پژوهانه نقدی، گرنت استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و جذب پژوهشگر پسادکتری انجام می شود.
گفتنی است در سال 98 هفتاد و پنج محقق کشور به عنوان سرآمد علمی برگزیده شدند.