چهارشنبه 1 خرداد 1398 816

نشست هم اندیشی تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور در دانشکده کشاورزی برگزار شد

نشست هم اندیشی تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور با حضور اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه، کارشناسانی از پژوهشکده هواشناسی، سازمان آب منطقه ای تهران، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت سازه پردازی ایران در دانشکده کشاورزی برگزارشد.

نشست هم اندیشی تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور در دانشکده کشاورزی برگزار شد

این نشست که به همت گروه مهندسی سازه های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد، در دو بخش ارائه سخنرانی علمی و پرسش و پاسخ با مدیریت دکتر جمال محمدولی سامانی، به تشریح و تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور پرداخت.
در این نشست شرایط و وضعیت سامانه های پیش بینی و هشدار سیل توسط دکتر عباس رنجبر، رئیس پژوهشکده هواشناسی ایران تشریح شد. همچنین مهندس غزال جعفری از دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، اهم برنامه‌ها، اقدامات و چالش‌های وزارت نیرو در حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها را ارائه کرد.
در بخش دیگری از این نشست در خصوص علل وقوع سیل، نقش سازمان هواشناسی کشور، عملکرد سدها و وزارت نیرو در کنترل سیل های اخیر کشور، لزوم تدوین نظام نامه یکپارچه، تهیه نقشه های پهنه بندی و مدیریت ریسک سیل، وضعیت قانون گذاری و ظرفیت های قانونی در بحث رعایت حریم کمی رودخانه ها، برنامه های آتی متولیان و سازمان های مرتبط با سیلاب، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است در پایان جلسه، اهم مطالب ارائه شده با اتفاق نظر حاضرین در قالب بیانیه ای در یازده بخش جمع بندی شد.